+
Mit keressek?
Hol keressek?
Gyártók
Ár szűkítés

Vásárlás / garancia

1. A vásárlás menete

Áruházunkban kategóriákba rendezett termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet. A kiválasztott terméket annak terméklapján tudja a kosárba helyezni. Amennyiben a terméknek több változata is megjelenik a terméklapon, úgy rádió gombok segítségével tudja kiválasztani az Önnek legmegfelelőbbet.

A kosárba helyezett termékek mennyiségét a Kosár módosítás oldalon változtathatja.

Vásárlását a pénztárban fejezheti be, itt választhatja ki az Önnek legmegfelelőbb szállítási és fizetési módot, illetve adhatja le rendelését. A pénztár használatához be kell jelentkeznie, illetve ha még nem vásárolt ebben az áruházban, akkor regisztrálnia kell magát, ahol a vásárlás lebonyolításához szükséges adatokat kell megadnia. A termék(ek) megrendeléséről visszaigazoló e-mail értesítést kap.

Megrendelését bejelentkezés után figyelemmel kísérheti a Korábbi rendelések oldalon.

Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található esetleges műszaki adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékleírásért kérjük látogasson el a termék gyártójának weboldalára. A termékek mellett megjelenített képek illusztrációként szolgálnak, a valóságos termék megjelenésétől eltérhetnek.

Szállítási kifogás vagy hibásan leadott rendelés esetén kérjük valamelyik elérhetőségünkön vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal.

2. Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a webáruház postacímére. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

3. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a webáruház hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy
- a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy
- a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát
- a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást vállalkozásunk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a webáruház jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A szerződésben meghatározott jogok illetik meg Önt.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a 3. és a 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. A szerződés alakja és létrejöttének időpontja

Online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződés nyelve magyar. A szerződés nem kerül iktatásra. A szerződés nem utal magatartási kódexre.

Az űrlap kitöltésével és az áruház részére megerősítést követő elektronikus úton történő megküldésével, annak áruház általi visszaigazolásával az Ön megrendelése igénybejelentésnek minősül.

A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő legkésőbb 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Mind az ajánlat, mind a visszaigazolás akkor tekintendő a másik félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

7. Felelősségkorlátozás

A webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve vevő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A webáruházba küldött rendeléssel minden vevő kijelenti, hogy a jelen üzletszabályzatot megértette és elfogadja.

8. Adatvédelem, sütik

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek.

Adatainak rendszerünkből történő törlését a webáruház bármelyik elérhetőségén kérheti tőlünk.

A webáruház a vásárló böngészőjében a használat során úgynevezett sütit (cookie) helyez el. Az így létrehozott kis adatcsomag semmilyen információt nem tartalmaz a vásárló személyére vagy számítógépe (táblagépe, okostelefonja stb.) jellemzőire vagy helyére vonatkozóan, kizárólag az áruház technikai működésében játszik szerepet.

9. Egyéb jogszabályok

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján tájékozódhat.

Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, illetve rendeletek eléréséhez kérjük látogasson el az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület vagy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjára.

10. A webáruház üzemeltető pontos és részletes adatai

Kérjük kattintson ide a webáruházat üzemeltető vállalkozás pontos adatainak eléréséhez.

11. Teljesítés feltételei

A kiszállítás az esetek 90% raktárról történik, egyéb esetben 5-7 munkanap, minden rendelés után  - nem automatikusan - küldünk szállítási visszaigazolást, melyet munkatársunk készít el. Igény esetén kérhet árajánlatot a rendelés előtt az info@sealmark.hu címen, mely tartalmazza a pontos szállítási határidőt. 

 

Einkauf/ Garantie

1. Der Verlauf des Kaufs

In unserem Warenhaus können Sie ohne Registration und Anmeldung surfen. Das ausgewählte Produkt können Sie auf seinem Produktblatt in den Korb setzten.
Wenn auf dem Produktblatt mehrere Varianten vom Produkt erscheinen, können Sie mit der Hilfe der Radio-Knöpfe das Entsprechende Ihnen auswählen.

Die Menge der Produkt können Sie unter dem Menüpunkt Änderung des Korbs ändern. 

Den Kauf können Sie  in der Kasse beenden, hier können Sie auch den Ihnen entsprechenden Zahlungs-und Lieferungsmodus auswählen, bzw. können Sie Ihre Bestellung abgeben. Zur Benutzung der Kasse müssen Sie sich anmelden. Wenn Sie noch in diesem Warenhaus nicht gekauft haben, müssen Sie sich auch registrieren. Dabei müssen Sie die Daten eingeben, die wir zum Kauf brauchen. Nach der Abgabe der Bestellung, werden Sie eine Bestätigung per E-mail bekommen.

Ihre Bestellung können Sie nach der Anmeldung unter dem Menüpunkt vorige Bestellungen verfolgen.

Achtung! Wir übernehmen keine Verantwortung für die Schreibfehler und für die falschen Daten. Auf dem Produktblatt stehenden technischen Daten sind informell, für die offizielle Produktbeschreibung suchen Sie bitte die Webseite des Herstellers auf.
Die Bilder, die neben den Produkten stehen, sind nur Illustrationen, die von der realen Erscheinungen abweichen können.

Wenn Sie Probleme mit der Lieferung oder falsche Bestellung abgegeben haben, nehmen Sie bitte den Kontakt mit uns auf!

2. Rücktrittsrecht/Kündigungsrecht

Sie sind berechtigt ohne Begründung in 14Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Ähnlicherweise, wenn die Erfüllung des Vertrags schon begonnen hat, sind Sie auch berechtigt in 14Tagen ohne Begründung den Betrag zu kündigen.
Das Rücktritts und Kündigungsrecht läuft von dem Tag ab, wenn Sie eine Kontaktperson oder eine 3. Person, außer dem Lieferant, das bestellte Produkt übernommen hat.
Wenn Sie mit Ihrem Rücktrittsrecht/Kündigungsrecht leben möchten, müssen Sie Ihre Erklärung darüber für uns an unserer Adresse (z.B.: per Post, per E-mail) schicken.
Sie hält die Frist für Rücktrittsrecht/Kündigungsrecht ein, wenn Sie vor der Fälligkeit der oben erwähnten Frist die Erklärung an unserer Adresse schicken.

Wenn Sie den Vertrag kündigen,unverzüglich, aber spätestens bis dem 14.Tag nach der Übernahme der Erklärung werden wir alle Gegenleistungen, auch die Frachtgebühr rückvergüten. (Außer die Mehrkosten, die deswegen aufgetaucht sind, weil Sie eine andere, teurere Lieferung ausgewählt haben und nicht die Lieferung, die wir angeboten haben.
Im Laufe der Rückerstattung werden wir die gleiche Zahlungsweise verwenden, die Sie zum ersten Mal bei der originalen Bestellung ausgewählt haben, außerdem, wenn Sie Ihre Zustimmung dazu geben, werden wir eine andere Zahlungsweise auswählen. In diesem Fall tauchen keine Mehrkosten auf.
Die Rückerstattung beginnen wir bis dahin nicht, bis wir das Produkt bekommen oder bis wir die Bestätigung von Ihnen bekommen werden, dass Sie das Produkt zurückgeschickt haben. Hier müssen Sie den vorigen Termin berücksichtigen.

3. Mängelhaftung

In welchem Fall können Sie mit Ihrer Mängelhaftung leben?

Im Fall der falschen Erfüllung der Webseite können Sie mit Ihrem Mängelhaftungsrecht laut Zivilgesetzbuches leben.

Welche Rechte stehen Ihnen laut des Anspruchs der Mängelhaftung zu?

Sie können - laut Ihres Wahles mit den folgenden Ansprüchen der Mängelhaftung leben:

Sie können Reparatur oder Tausch bitten, außerdem wenn Ihr Anspruch unerfüllbar ist, oder
- für das Unternehmen im Vergleich mit anderen Ansprüchen verhältniswidrigen Mehrkosten auftauchen würden. Wenn Sie das Reparatur oder
- den Austausch nicht gebeten haben, bzw. nicht bitten konnten, können Sie eine ebenmäßige Anlieferung der Gegenleistung bitten oder können Sie den Fehler
- auf das Konto des Unternehmens reparieren, oder reparieren lassen, im letzten Fall können Sie den Vertrag kündigen.

Sie sind in der Lage eine andere Mängelhaftung zu wählen. Die Mehrkosten müssen Sie in diesem Fall bezahlen, ausgenommen, wenn es begründet war oder wenn das Unternehmen das begründet hat.

In welcher Frist können Sie Ihren Anspruch zur Mängelhaftung geltend machen?

Nach der Entdeckung des Fehlers sind Sie gepflichtet, sofort oder innerhalb 2Monaten es zu melden. Ich möchte Sie aufmerksam machen, dass nach 2 Jahren die Erfüllung  des Vertrags können Sie Ihre Mängelhaftung nicht mehr geltend machen.

Mit wem können Sie Ihren Mängelhaftungsanspruch geltend machen?

Das können Sie gegenüber dem Unternehmen, also mit dem Unternehmen machen.

Welche andere Bedingungen haben die Geltendmachung der Mänhelhaftung?

Innerhalb 6Monaten der Erfüllung hat die Mängelhaftung keine weitere Bedingungen, wenn Sie das bestätigen können, dass die Dienstleistung unser Unternehmen gegeben hat. Nach 6 Monaten der Erfüllung der Dienstleistung sind Sie gepflichtetes zu beweisen, dass der erkannte Fehler schon im Zeitpunkt der Erfüllung existierte.

4. Gewährleistung zum Produkt

In welchem Fall können Sie mit dem Recht der Gewährleistung leben?

Bei dem Fehler der Produkten können Sie nach Ihrem Wahl die Rechte geltend machen, die im Punkt 3. stehen.

Welche Rechte haben Sie laut der Gewährleistung?

Laut Gewährleistung können Sie nur einen Austausch oder eine Reparatur des fehlerhaften Produkts bitten.

In welchem Fall sprechen wir über ein fehlerhaftes Produkt?

Das Produkt ist dann fehlerhaft, wenn es den qualitativen Anforderungen oder den im Produktblatt stehenden Eigenschaften nicht entsprechen.

In welcher Frist können Sie Ihren Anspruch der Gewährleistung geltend machen?

Der Anspruch zur Gewährleistung können Sie vom Vertrieb des Herstellers innerhalb 2Jahren geltend machen. Nach 2 Jahren ist sie nicht mehr gültig.

Mit dem und mit welchen Bedingungen können Sie Ihr Recht zur Gewährleistung geltend machen?

Ihr Recht zur Gewährleistung können Sie nur mit dem Hersteller geltend machen. Den Fehler bei der Gewährleistung  müssen Sie beweisen.

In welchen Fällen wird der Hersteller (der Vertrieber) von der Verpflichtung der Gewährleistung enthoben?

Der Hersteller ist nur dann enthoben, wenn er beweisen kann,dass:
– das Produkt nicht im Kreis einer Geschäftigkeit vertrieben und hergestellt wurde.
–  der Fehler nach der heutigen Technik und Wissenschafta noch im Zeitpunkt des Vertriebs nicht erkannt war, oder
– der Fehler des Produkts ergibt wegen einer Benutzung einer verbindlichen ämtlichen Vorschrift oder eines Rechtsatzes.

Der Hersteller ( der Vertrieber) muss mindestens einen Grund beweisen, wenn er enthoben werden möchte

Achtung! Wegen des gleichen Fehlers können Sie den Anspruch der Mängelhaftung und der Gewährleistung paralell nicht geltend machen.

5. Vergütung

Wann können Sie mit Ihrem Recht zur Vergütung leben?

Bei einer falschen Erfüllung ist das Warenhaus verpflichtet, die Vergütung zu machen.

Welche Rechte und Friste gebühren Sie laut der Gewährleisten?

Sie sind gebührt laut die Rechte des Vertrags.

Wann wird das Unternehmen von der Verbindlichkeit enthoben?

Das Unternehmen ist in diesem Fall enthiben, wenn es beweisen kann, dass der Fehler nach der Erfüllung aufgetaucht ist.
Achtung! Wegen des gleichen Fehlers können Sie den Anspruch einer Mängelhaftung, einer Vergütung paralell nicht geltend machen. Außerdem sind Sie laut die Rechte berechtigt, die im Punkt 3. und 4. erwähnt wurden.

6. Die Form des Vertrags und der Zeitpunkt des Entstehens

Ein Vertrag, der online geschlossen ist, gilt als kein schriftlicher Vertrag. Die Sprache des Vertrags ist ungarisch. Der Vertrag wird nicht registriert und bezieht sich auf keine Verhaltungskodex. Nach der Ausfüllung des Formblattes und nach der Sendung der Bestätigung von der Seite des Kundes und des Warenhauses gilt Ihre Bestellung als die Anmeldung Ihres Anspruchs.

Der Vertrag ensteht, wenn nach dem Eingang der Bestellung in 48Stunden das Warenhaus sie positiv bestätigt. Nach der Sendung des Bedürfnisses und der Bestätigung entsteht der Vertrag.
Das Angebot und die Bestätigung sind nur dann angekommen, wenn diesen beiden Parteien zugänglich sind.

7. Verantwortungsbeschränkung

Bei einem online Kauf ist es zumutbar, dass der Kunde alle Möglichkeiten und Begrenzungen des Internets kennt und akzeptiert.
Der Benutzer bzw. der Kunde nummt zur Kenntniss, dass die Risiken des Kaufs sich selbst aufmessen muss. Außerdem muss der Kunde selbst für die Sicherheit der Benutzung und der Speicherung sorgen. Mit den angegebenen Bestellungen erklärt der Kunde, dass er das Geschäftsvorschrift versteht und akzeptiert.

8. Datenschutz, Cookies

Bei einer Bestellung bitten wir nur die Daten, die auf jeden Fall wichtig für die Bestellung sind.
Diese Daten geben für für eine dritte Person nicht aus. Ausnahme sind nur solche Daten und Informationen, die zur Lieferung unbedingt wichtig sind.

Das Löschen Ihrer Daten können Sie unter den Erreichbarkeiten unser Warenhauses bitten.

Das Warenhaus benutzt im Browser des Kundes sg. Cookies. Diese Cookies haben aber keine Informationen bzgl. auf dem Kunde und dem Computer. Es spielt nur im technischen Vertrieb des Warenhauses eine wichtige Rolle.

9. Andere Rechtssätze

Sie können sich über die ausführlichen Regeln unter dem Regierungserlass
45/2014. (II. 26.) informieren

Über Rechtssätze, Verfügungen, die mit dem Verbraucherschutz zusammenhängen, können Sie sich unter folgenden Internetseiten informieren: nationales Ministerium für Entwicklung, regionale Vereinigung für Verbraucherschutz.

10. Die genauen Daten über den Betreiber des Warenhauses

Bitte klicken Sie hier, um die genauen Daten über den Betreiber des Warenhauses zu sehen.

Kapcsolat

Hírlevél

A weboldal használatával Ön beleegyezik a sütik (cookie) fogadásába és elfogadja a vásárlás menetével, valamint az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos irányelveket.